Fakturan
Vad innebär grundavgiften?
Grundavgiften är den startkostnad som tas ut från varje fastighetsägare oberoende av vad som görs i huset. Den är avsedd att täcka dels det administrativa arbete som utförs inne på expeditionen dels ett medelvärde av den tid det tar för sotaren att förflytta sig mellan arbetsplatserna under dagen.

Jag har en restaurang som hyresgäst, men jag får fakturan på deras imkanal, varför det?
Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för brandskyddet i sin fastighet (LSO 2 kap 2§)  Om nyttjanderättsinnehavaren (restaurangen) inte betalar rengöringen eller på annat sätt inte fullgör sina skyligheter, vänder vi oss till fastighetsägaren. Detta är avgjort i en dom i Sollentuna Tingsrätt 1995, som fastställdes i Svea Hovrätt 1996. Du kan läsa mera om detta här.